De deelraad is een vorm van medezeggenschap. Schoolbreed hebben we een GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad), maar elke locatie heeft ook een deelraad.
De deelraad vergadert in principe 6-8 maal per jaar om allerlei voorstellen van de schoolleiding te bespreken. Jaarlijks keren verschillende agendapunten terug, waaronder de financiƫn, veranderingen in het onderwijs- leerproces en de jaardoelen. Op sommige punten is instemming vereist door de deelraad, maar soms wordt om advies gevraagd en er bestaat ook de mogelijkheid om ongevraagd advies te geven aan de schoolleiding en zaken aan te kaarten. De deelraad vertegenwoordigt het personeel, de leerlingen en de ouders bij de besluitvorming op school en is een controlerend orgaan binnen de school.
In de deelraad hebben op dit moment de volgende personen zitting:

Elseleen Oosterom (ouder)
Alja (ouder)

Hannah Fleury (leerling)
Lotte Spek (leerling)
Imke Visser (leerling

Marije Hendel (leerlingenadministratie)
Christine van der Laan (docent Frans en Engels, voorzitter)
Jan Willem Veenman (docent scheikunde)
Wilma Trapman (docent Duits)
Corrine Verschoor (docent Nederlands, zorgcoƶrdinator)
Petra Visser (docent geschiedenis, secretaris)

Er is nog een vacature voor een ouder.

Aan iedereen (ouders, personeel en leerlingen) is het vrij om contact met de deelraad op te nemen om zaken bespreekbaar te maken waarvan men vindt dat dit nodig is. Met al uw vragen kunt u terecht bij de secretaris (p.c.visser@cvo-av.nl). U mag natuurlijk ook altijd contact op nemen met de voorzitster (c.a.vander.laan@cvo-av.nl).