Op 10 februari is de ouderklankbordgroep voor de tweede keer dit jaar bij elkaar geweest. Van 19:30 tot circa 21:30 hebben we ons gebogen over een aantal thema’s. Zo hebben we gesproken over het verzuimbeleid op het Lyceum. We hebben uitgelegd welke visie hier achter zit. Ook hebben we gesproken over de onderwijskundige visie en ambities van de school. Het doel is om hierover regelmatig van gedachten te wisselen met de ouders van de klankbordgroep. Een ander thema dat we besproken hebben, was de tevredenheidsmeting onder ouders. Eind maart/ begin april zullen er in het kader van onze kwaliteitszorg en verantwoording weer enquêtes worden afgenomen. Ook aan de ouders wordt gevraagd een aantal vragen te beantwoorden over Lyceum Oudehoven. Deze vragen zullen gaan over hoe tevreden u bent met het onderwijs en de sfeer op het Lyceum. Ook aan de leerlingen worden deze vragen gesteld. De uitkomsten van deze enquêtes worden uiteindelijk gepubliceerd op de website www.scholenopdekaart.nl.

We hopen op uw medewerking en zullen in een volgende nieuwsbrief u berichten over de resultaten.