10 juni 2021

Diploma-uitreikingen

Diploma-uitreikingen

Dinsdag 6 juli
Vwo 6
16.00 – 18.00 mentorleerlingen mw. Wellen en mw. Visser
18.45 – 20.15 mentorleerlingen mw. Voogt
20.45 – 22.00 mentorleerlingen dhr. Zweistra

Woensdag 7 juli
Havo 5
16.00 – 17.30 mentorleerlingen dhr. Ippel en dhr. Scherpenzeel
18.30 – 20.00 mentorleerlingen dhr. De Boon
20.30 – 22.00 mentorleerlingen dhr. Broos en dhr. Bucher

Donderdag 8 juli
Havo 5
16.00 – 17.30 mentorleerlingen dhr. Van den Berg en mw. Egas
18.30 – 20.00 mentorleerlingen mw. Den Boer en mw. Egas
20.30 – 22.00 mentorleerlingen dhr. Veenman en mw. Kramer