Nationaal Programma Onderwijs

We praten u graag bij over het proces van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO): de subsidie die beschikbaar is gesteld door de overheid voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.
In april hebben we de schoolscan uitgevoerd: dit is een probleem- en behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau op basis waarvan we een beredeneerde en onderbouwde keuze kunnen maken voor passende interventies. We hebben deze scan breed aangepakt om de juiste interventies te kunnen bepalen. Zo hebben we gekeken naar de cijfers in alle jaarlagen en we hebben die vergeleken met eerdere jaren om op die manier eventuele hiaten te ontdekken. Ook hebben we het PTA onder de loep genomen, hebben we extra aandacht besteed aan de warme overdracht en hebben we leerlingen bevraagd naar hun ervaringen tijdens de lockdown en de hybride lessen.
De vakdocenten zijn met een enquête bevraagd naar hun ervaringen en ook is in de leerlingenraad en in de ouderklankbordgroep gesproken over de plannen voor volgend jaar.

Deze maand wordt bepaald welke interventies nodig zijn. We gaan in ieder geval meer onderwijs aanbieden in de vorm van een huiswerkklas, huiswerkbegeleiding en bijlessen. Ook richten we onze aandacht op het geven van constructieve feedback aan leerlingen op hun leerproces en wordt differentiatie een sterker aandachtspunt. Daarnaast gaan we een training leerstrategieën aanbieden en investeren we in extra tijd voor mentoren om leerlingen te coachen en te begeleiden. Een andere keus die we hebben gemaakt, is om een groot aantal klassen kleiner te maken. Dit biedt docenten meer tijd en ruimte voor persoonlijke begeleiding.

Al met al is het een heel programma met maatregelen voor de komende twee jaar. We zullen de ingezette interventies echter zo proberen te ontwikkelen dat de effecten langdurig zijn. Daarom evalueren we tussentijds de interventies en stellen we waar nodig bij. Ook gedurende het volgende schooljaar houden we u daarvan op de hoogte.